Sākumlapa

Nosacījumi, lai pretendētu uzņemšanai Rīgas 96. vidusskolas 10.klasē

Centralizēto eksāmenu par vispārējo pamatizglītību rezultāti – 35% un vairāk. Gada vērtējumi visos mācību priekšmetos ir vismaz 4 balles. Mācību priekšmetā Latviešu valoda un literatūra gada vērtējums – vismaz 5 balles

Ja skolēns nav kārtojis centralizētos eksāmenus, tad uzņemšana notiek uz brīvajām vietām.

Dokumentu iesniegšana

 • 22.06.2023. 9:00 – 16:00
 • 26.06.2023. 9:00 – 16:00

Dokumentu iesniegšana notiks 107. kabinetā, pretendenta likumiskajam pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai sūtot uz skolas e-pastu r96vs@riga.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 96. vidusskolā ir pieejama ŠEIT

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pretendenta likumiskā pārstāvja aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa
 • Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts

Rezultātu paziņošana 28.06.2023 izglītības iestādes tīmekļa vietnē.

Rīgas 96.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde. Iestāde dibināta 1992.gadā apvienojot Rīgas 82. vidusskolu un Rīgas 70.vidusskolu. Iestādes absolventi katru gadu papildina dažādu Latvijas augstskolu rindas: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes u.c. Tāpat veiksmīgi studijas turpina ārzemju augstskolās. Daudzi ir sasnieguši ievērojamus panākumus uzņēmējdarbībā, medicīnā, žurnālistikā, ražošanā, informācijas tehnoloģiju sfērā. Virkne bijušo izglītojamo ir atgriezušies iestādē, kā pedagogi.

Mūsu e-pasta adreser96vs@riga.lv | Mūsu e-adrese | Mūsu adrese – Auru iela 6A, Rīga, LV-1069

Kontakti vairāk kontaktu

Direktore

Irma Ļihačova

67 474 314
ilihacova@edu.riga.lv

Mācību darbs

Mārīte Meļķe-Osemļjaka

67 474 317
mmelke@edu.riga.lv

Sekretariāts

Ruta Apoga
Oksana Vagale

67 474 315
67 474 316
r96vs@riga.lv

Ēdinātāja pārstāvis

Ilze Meiluse

28 361 530
sk.r96@daily.lv

Ārpusklases darbs

Izglītības iestāde piedāvā sekojošus ārpusklases nodarbību piedāvājumus

NosaukumsTipsKlašu grupaVadītājs/Kontakti
Datorika Fakultatīvā nodarbībaPilotklasēmInformātikas skolotāji
Programmēšana Fakultatīvā nodarbība5.-12.V. Sokolovs
Boksa nodarbībasIestādes sadarbības partneru piedāvājums1.-7.LNK Boxing Imanta
+371 20 629 999
DambreteIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsLaveri
+371 20 019 346
DejasIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsStudio Let's Dance
+371 28 807 756
FutbolsIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsRīgas Futbola klubs
+371 26 700 719
KarateIestādes sadarbības partneru piedāvājums1.-6.Karate TAN Latvija
+371 29 795 352
Kikbokss (K-1)Iestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsLNK Boxing Imanta
+371 20 629 999
KlavieresIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsAllegreto
+371 29 295 840
KorisInterešu izglītība1.-4.S. Vavilova
Teātra studija Interešu izglītība 5.-12.O. Afoņina
VieglatlētikaInterešu izglītība 4.-5.M. Šalajevska
Vizuālā un lietišķā māksla Interešu izglītība 1.-7.L. Grudule
Volejbols Interešu izglītība 5.-12.J. Valujeva
Angļu valoda Izlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība9.Angļu valodas skolotāji
Dabaszinības Izlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība1.-2.Dabaszinību skolotāji
ĢeogrāfijaIzlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība
7.Ģeogrāfijas skolotāji

Ēdināšana

Pusdienas (5.-12. klases)

Norēķini par pusdienām un to pārvaldība notiek caur platformu pusdienlaiks.lv.

Launags (1.-4. klases)

Sākumskolas izglītojamiem ir pieejams launags, kas notiek plkst. 14:30 (visām klasēm). Tas ir papildus sniegtais pakalpojums, pakalpojuma maksa ir 1,00 €/dienā.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības mērķis – izveidotas karjeras vadības prasmes.

Karjeras izglītība tiek integrēta:

 • audzināšanas darbā/klases stundās;
 • vispārizglītojošajos mācību priekšmetu saturā;
 • skolēnu mācību uzņēmumu darbībā;
 • interešu izglītībā.

Karjeras izglītība – Karjeras izglītības pasākumi notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

Atbalsta darbs

Atbalsta darbs ir pasākumu kopums, ko savas kompetences ietvaros veic izglītības atbalsta speciālistu komanda nodrošinot pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, sniedz ieteikumu par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu bērniem ar mācīšanās vai citām grūtībām. Šīs komandas darbības mērķis – palīdzēt skolēnam maksimāli sasniegt izglītības mērķus, sekmēt bērna iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu personību, attīstīt viņu par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku.

Izglītības iestādē ir pilns atbalsta speciālistu komplekts:

 • Izglītības psihologs – N. Afanasjeva;
 • Sociālais pedagogs – J. Puškina;
 • Speciālais pedagogs – I. Mickeviča;
 • Pedagogs-logopēds – A. Čaikovska;
 • Medicīnas māsa – J. Betova.

Piedāvājumi

Ārpusklases izglītība

Pagarinātā diena

Sagatavošanas skolai

Karjeras izglītība

Atbalsta pasākumi

Iestāšanās

Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. Uzņemšana 10.klasē notiek saskaņā ar Rīgas 96.vidusskolas 2019. gada 04. aprīļa saistošiem noteikumiem Nr. VS96-19-1-nts “Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās”.

Topošo 1.klašu vecāku ievērībai

Rīgas 96.vidusskola piedāvā sagatavošanas nodarbības, lai palīdzētu Jūsu bērnam laicīgi adaptēties mācību procesa pārmainām

Sīkākā informācija par sagatavošanos un iestāšanos 1.klasē

Nepieciešamie dokumenti

Vispārējās pamatizglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Iepriekš iegūtas izglītības apliecinošais dokuments (ja attiecināms);
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Vispārējās vidējās izglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
 • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
 • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

 • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību vai pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms);

Vispārējās pamatizglītības programma

Mācību satura pamatā ir vīzija par to, kādu vēlamies redzēt katru izglītojamo – atbildīgu un aktīvu sabiedrības dalībnieku, personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem, radošu darītāju un lietpratēju izaugsmē, kam mācīšanās kļuvusi par ieradumu, lojālu valstij. Pamatizglītības standarts nosaka ietvaru un mācību organizāciju, lai šo vīziju īstenotu dzīvē un izglītojamām dotu iespēju apgūt zināšanu pamatus kopā ar vispārīgām jeb caurviju prasmēm (tās ir: kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes) un vērtībās balstītiem tikumiem (tādiem kā atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance).

Sīkāk par vispārējās pamatizglītības programmu

Iestājpārbaudījums

Kopš 2021./2022.mācību gada, lai iestātos vispārējās vidējas izglītības programmā, ir jākārto centralizēto apvienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā.

Sīkāk

Vispārējās vidējas izglītības valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas

Šo programmu komplekss ir izveidots, lai attīstītu izglītojamā sabiedrisko domāšanu – izpratni par sabiedriskajiem un politiskajiem procesiem un līdzdalību tajos. Kursu saturs ir veidots, apvienojot idejas no dažādām sociālo zinātņu disciplīnām, lai stiprinātu izpratni par dažādu sabiedrisko aspektu savstarpējo saistību un mijiedarbību pagātnē un mūsdienās, kā arī virza izglītojamos mācīties novērtēt kultūras mantojuma nozīmīgumu

Papildus uzmanība ir pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Sīkāk par vispārējās vidējas izglītības valodu, sociāla un kultūras novirziena programmām

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmu kursu komplektu īsais apraksts

1.komplekts

Padziļinātā Sociālo zinātņu, Vēstures, Latviešu un Angļu valodas apguve

2.komplekts

Padziļinātā Sociālo zinātņu, Kultūras un mākslas, Angļu un Latviešu valodas apguve

3.komplekts

Vēstures, Kultūras un mākslas, Latviešu un Angļu valodas apguve

Vispārējās vidējas izglītības eksakto zinātņu novirziena programmas

Šo programmu komplekss ir izveidots, lai izglītojamie attīstītu savas prasmes iedziļināties dabaszinātņu jēdzienos un teorijās, risināt kompleksas starpdisciplināras problēmas, mērķtiecīgi izmantot daudzveidīgus matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas vai/un bioloģijas kontekstā, lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās, t. sk. arī zinātniskās metodes, pēc paša iniciatīvas atbildīgi rīkoties vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā, kā arī izmantos matemātisko analīzi un matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas un/vai bioloģijas kontekstā, kā arī iegūto datu ticamības novērtēšanai, rezultātu kļūdu aprēķiniem un analīzei.

Papildus uzmanība ir pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Sīkāk par vispārējās vidējas izglītības eksakto zinātņu novirziena programmām

Eksakto zinātņu novirziena programmu kursu komplektu īsais apraksts

1.komplekts

Padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Latviešu un Angļu valodas apguve

2.komplekts

Padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Angļu valodas apguve

3.komplekts

Padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Latviešu valodas apguve

4.komplekts

Padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Matemātikas apguve

5.komplekts

Padziļinātā Fizikas, Matemātikas, Latviešu un Angļu valodas apguve


Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 30.maijs 16:05