Aktualitātes uzsākot 2021./2022. mācību gadu

Par 1.septembri

10:00 – Svinīgais pasākums 1. un 12.klasēm (Norises tips, tiks precizēts). Pasākumā būs jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

11:00 Svinīgā klases stunda 2.-11.klasēm ( Par vietu un formu informēs klases audzinātāji)

Pasākumu laikā, izglītojamo tiesiskie pārstāvji netiks ielaisti izglītības iestādē.

Vispārīgi

 • Mācību gada sākums – klātienē visam klašu grupām ar veikto testu vai sadarbspējīgu sertifikātu.
 • Katrai telpai savs vedināšanas grafiks.
 • Interešu izglītības apmeklējums – pēc iepriekšējā pieraksta.

Maskas

 • 1.-3.klases ārpus klases.
 • 4.-12. pastāvīgi, izņemot izglītojamos ar sadarbspējīgu sertifikātu.
  • Izņēmums sporta nodarbības.
 • Masku pamatkomplektu nodrošina izglītības iestāde.

Testēšana

 • Pirmais tests – 31.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst. 10:00 savās klasēs.
 • Turpmāk – katru otrdienu, 0.stundas laikā.
 • Tests nav jāveic personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Klašu saraksts testēšanai

31.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst. 10:00

1.A – 203.kab (L. Grudule)
1.B – 103.kab (N. Gromova)
1.C – 304.kab (I. Ļetņovska)
1.D – 202.kab (L. Jeremčenko)
2.A – 306.kab (S. Vilmanne)
2.B – 305.kab (L. Lapiņa)
2.C – 206.kab (O. Rodionova)
3.A – 104.kab (L. Škavronska)
3.B – 204.kab (I. Dombrovska)
3.C – 205.kab (A. Dukāte)
4.A – 105.kab (S. Pozdņakova)
4.B – 102.kab (E. Pauliņa)
4.C – 303.kab (J. Bojarska)
5.A – 109.kab (S. Saļnikova)
5.B – 210.kab (L. Grišina)
5.C – 111.kab (O. Adujeva)
6.A – 106.kab (S. Mekša)
6.B – 309.kab (I. Mickeviča)
6.C – 123.kab (J. Šalajevska)
7.A – 121.kab (J. Šmigovs)
7.B – 214.kab (N. Nitiša)
7.C – 209.kab (J. Valujeva)
8.A – 313.kab (O. Grīnvalde)
8.B – 213.kab (O. Afoņina)
8.C – 219.kab (D. Boldāne-Gabrāne)
8.D – 314.kab (V. Juna)
9.A – 110.kab (G. Kipmane)
9.C – 117.kab (N. Afanasjeva)
9.D – 211.kab (N. Latiševa)
10.A – 119.kab (J. Puškina)
11.A – 221.kab (V. Raciņa)
11.B – 312.kab (T. Arhangeļska)
12.A – 223.kab (N. Kirsanova)
12.B – 217.kab (F. Faradžova)

Sertifikāts

 • Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties klātienes mācībās.
 • Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē*, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei.

* izglītība ģimenē nav attālinātās mācības – par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, vienojoties ar skolu par iegūto zināšanu pārbaudi.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Par izglītības iestādes apmeklējumu

Saskaņā ar 2020.gada 09.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.2 punktu par izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumiem tiek noteikts, kā – “Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās  pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) nodarbinātie un izglītojamie”.

Par datu nodošanu

Saskaņā ar 2020.gada 09.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.9 punktu par izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumiem tiek noteikts, kā – “Izglītības iestādē izglītojamo testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi (…)”

Par iespēju neuzradīt sadarbspējīgu sertifikātu un neveikt Covid-19 testu

Saskaņā ar 2020.gada 09.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.25 punktu par izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumiem tiek noteikts, kā – “Organizējot pamatizglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 22. punktam:  tajā ietverto regulējumu attiecina arī uz 7. un 8. klases izglītojamiem un  nepiemēro minēto noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.”. Saskaņā ar kuru “Pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju un izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu) ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt, ka pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki”.