Dokumentācija

Normatīvie akti

Nosaukums
Arhīva ekspertu komisijas darbības reglamentsLejupielādet
Arhīva reglamentsLejupielādet
Atbalsta personāla komisijas nolikumsLejupielādet
Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas kārtībaLejupielādet
Bibliotēkas reglamentsLejupielādet
Darba drošības un aizsardzības noteikumiLejupielādet
Darba kārtības noteikumiLejupielādet
Deju skates nolikumsLejupielādet
Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtībaLejupielādet
Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtībaLejupielādet
Elektronisko dokumentu aprites kārtībaLejupielādet
Ētikas kodekssLejupielādet
Gada balvas reglamentsLejupielādet
Iekšējās kārtības noteikumiLejupielādet
Iestādes nolikumsLejupielādet
Izglītības iestādes padomes reglamentsLejupielādet
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanuLejupielādet
Pielikums
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībaLejupielādet
Izglītojamo Pašpārvaldes reglamentsLejupielādet
Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtībaLejupielādet
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtībaLejupielādet
Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmāsLejupielādet
Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās izglītības iestādēLejupielādet
Klases audzinātāju darba kārtībaLejupielādet
Klašu audzinātāju metodiskās jomas komisijas reglamentsLejupielādet
Krājumu un inventāra uzskaites kārtībaLejupielādet
Lāčplēša dienai veltīts sporta pasākums “Spēkavīri”Lejupielādet
Mācību priekšmetu metodisko jomu komisiju reglamentsLejupielādet
Mācību stundu sarakstsLejupielādet
Materiālās stimulēšanas kārtībaLejupielādet
Metodiskās padomes reglamentsLejupielādet
Neattaisnoto stundu kavējumu novēršanaLejupielādet
Olimpiskās dienas nolikumsLejupielādet
Pagarinātās dienas grupas reglamentsLejupielādet
Parādu piedziņas kārtībaLejupielādet
Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtībaLejupielādet
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtībaLejupielādet
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumsLejupielādet
Personāla atlases reglamentsLejupielādet
Pirmās palīdzības sniegšana izglītības iestādēLejupielādet
Sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumiLejupielādet
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumiLejupielādet
Tīmekļa vietnes izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanaskārtībaLejupielādet
Vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vaiemocionāla vardarbība pret izglītojamoLejupielādet

Veidlapas, publikācijas u.c.

Nosaukums
2022.gada iepirkumu plānsLejupielādet
Administratīvās sēdes protokolsLejupielādet
Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums 2018.gadāLejupielādet
Atskaite par izglītojamiem ar nepietiekamu zināšanu līmeniLejupielādet
Attīstības plāns 2021./2022. – 2023./2024. mācību gadamLejupielādet
Darba plāns 2022./2023.mācību gadam Lejupielādet
Darba plāns 2022-05-06Lejupielādet
Darba plāns 2022.gada oktobrisLejupielādet
Darba plāns 2022.gada novembrisLejupielādet
Darba plāns 2022.gada decembrisLejupielādet
Darba plāns 2023.gada janvārisLejupielādet
Darba plāns 2023.gada februārisLejupielādet
Darba plāns 2023.gada martsLejupielādet
Darba plāns 2023.gada aprīlisLejupielādet
Individuālā saruna ar izglītojamā tiesiskiem pārstāvjiemLejupielādet
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadamLejupielādet
Klases audzinātāja audzinošo aktivitāšu darba plānsLejupielādet
Klases audzinātāja darba atskaite (.doc)Lejupielādet
Konsolidētā veidlapu pakotne (2020.gads)Lejupielādet
Konsultāciju grafiks 2020./2021. mācību gadamLejupielādet
Mācību ekskursijas pieteikumsLejupielādet
Metodiskās jomas sēdes protokolsLejupielādet
Obligāto drošības instruktāžu grafiksLejupielādet
Pasākumu satura un norises analīze (.docx)
Pašvērtējuma ziņojums (akreditācijai) 2018.gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2016./2017. mācību gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2017./2018. mācību gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2018./2019. mācību gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2019./2020. mācību gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2020./2021. mācību gadāLejupielādet
Pēcparbaudījuma protokolsLejupielādet
Pedagoga profesionālās darbības atskaiteLejupielādet
Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanaLejupielādet
Rīgas 96.vidusskolas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējums
Stundu saraksts - pamatskola un vidusskolaLejupielādet
Stundu saraksts - sākumskolaLejupielādet
Valsts pārbaudījumu grafiks 2020./2021.mācību gadāLejupielādet
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2016.gadam
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2017.gadam
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2018.gadam
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2019.gadam
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2020.gadam
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016. gadā
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017. gadā
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2018. gadā
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2019. gadā
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2020. gadā

Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 21.aprīlis 06:04