Par Rīgas 96. vidusskolas telpu iznomāšanu

Sēdes protokola izraksts

Komisijai 10.08.2020. ir iesniegta Rīgas 96. vidusskolas (turpmāk – Skola) vēstule ar lūgumu atļaut Skolai iznomāt Skolas neapdzīvojamās telpas Nr.108 ar kopējo platību 18.30 m2, Rīgā, Auru ielā 6A, būves kadastra apzīmējums 01001172057001 (turpmāk – Telpas) un Telpai piesaistītajiem zemesgabaliem (kadastra apzīmējums 01001170153) 183/99744 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst  4,85 m2 zemes platībai, Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001170154) 183/99744 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 3,17 m2 zemes platībai, Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001170402) 183/99744 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 5,68 m2 zemes platībai, un Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001172057) 183/99744 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 7,80 m2 zemes platībai (turpmāk – Nekustamais īpašums) uz 5 (pieciem) gadiem. Telpu lietošanas mērķis – zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas vajadzībām.

Skola ir iesniegusi Komisijai sekojošus dokumentus:

  1. Skolas iznomāšanas komisijas 30.07.2020. sēdes protokola Nr.47 apliecināta kopija uz 1 lapas.
  2. Skolas iznomājamo telpu plāna kopiju uz 1 lapas.
  3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAUVAS ZOBS”, reģistrācijas numurs 40003399099, iesniegums uz 1 lapas.
  4. Pasūtījums nekustamā īpašuma nomas maksas noteikšanai uz 1 lapas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 23.punktu – nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.

Ņemot vērā  iepriekš minēto, Komisija konstatē, lai iznomātu nekustamo īpašumu ir jārīko izsole.

  Balsošanas rezultāts:par – 5; pret – nav; atturas – nav.

Nolemj:

  1. Akceptēt, ka rīkojot izsoli tiek iznomātas Skolas neapdzīvojamās telpas Nr.108 ar kopējo platību 18.30 m2, Rīgā, Auru ielā 6A, būves kadastra apzīmējums 01001172057001 (turpmāk – Telpas) un Telpai piesaistītajiem zemesgabaliem (kadastra apzīmējums 01001170153) 183/99744 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst  4,85 m2 zemes platībai, Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001170154) 183/99744 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 3,17 m2 zemes platībai, Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001170402) 183/99744 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 5,68 m2 zemes platībai, un Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001172057) 183/99744 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 7,80 m2 zemes platībai (turpmāk – Nekustamais īpašums) iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem. Telpu lietošanas mērķis – zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas vajadzības.
  2. Nosūtīt sertificētiem nekustamo īpašumu vērtētājiem SIA “LANGES PILS”, SIA “Biznesa konsultantu grupa” un SIA “Grant Thornton Baltic” (turpmāk – Vērtētājs), pieprasījumu, lai noskaidrotu Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas noteikšanas pakalpojuma cenas. Pēc piedāvājumu saņemšanas Komisija izvēlas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu.  Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums būs vienāds, priekšroka tiks dota tā Vērtētāja piedāvājumam, kurš to iesniedzis pirmais. Pēc lēmuma pieņemšanas Komisija elektroniski informē Vērtētājus par lēmumu, norādot Vērtētāju, kuram piešķirtas pakalpojumu sniegšanas tiesības un tā priekšrocības.
  3. Pēc Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas izvēlētā vērtējuma saņemšanas  apstiprināt Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles dokumentāciju.