Par skolu

Rīgas 96.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde. Iestāde dibināta 1992.gadā apvienojot Rīgas 82. vidusskolu un Rīgas 70.vidusskolu. Iestādes absolventi katru gadu papildina dažādu Latvijas augstskolu rindas: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes u.c. Tāpat veiksmīgi studijas turpina ārzemju augstskolās. Daudzi ir sasnieguši ievērojamus panākumus uzņēmējdarbībā, medicīnā, žurnālistikā, ražošanā, informācijas tehnoloģiju sfērā. Virkne bijušo izglītojamo ir atgriezušies iestādē, kā pedagogi.

Mūsu e-pasta adreser96vs@riga.lv | Mūsu e-adrese

Zvanu saraksts un organizācija

n.p.k. Sākuma laiksBeigu laiks
108:3009:10
209:1509:55
310:0510:45
411:0511:45
512:1512:55
613:1513:55
714:0514:55
814:5015:30

Kontakti

AmatsVārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības iestādes direktoreIrma Ļihačova 67 474 314 ilihacova@edu.riga.lv
Direktores vietniece (izglītības jomā)Mārīte Meļķe-Osemļjaka 67 474 317 mmelke@edu.riga.lv
Direktores vietniece (izglītības jomā)Margarita Šendo msendo@edu.riga.lv
Direktores vietniece (izglītības jomā)Fatima Faradžova ffaradzova@edu.riga.lv
Direktores vietniece (audzināšanas jomā)
Pedagogs karjeras-konsultants
Dace Boldāne-Gabrāne 67 474 319 dboldane@edu.riga.lv
Direktores vietnieks (administratīvi saimnieciskajā darbā)Mārcis Mackevičs 67 474 318 mmackevics@edu.riga.lv
SekretāreRuta Apoga 67 474 315 rapoga@edu.riga.lv
SekretāreOksana Vagale 67 474 316 ovagale@edu.riga.lv
SekretāreDiāna Borodina dborodina@edu.riga.lv
Ēkas dežuranteJūlija Viļumsona 67 474 320
Ēkas dežuranteEkaterina Kekkonen 67 474 320
Izglītības psihologs Natālija Afanasjeva 67 474 322 nafanasjeva2@edu.riga.lv
Sociālais pedagogs Jeļena Puškina 67 474 321 jpuskina@edu.riga.lv
Speciālais pedagogsInna Mickeviča imickevica4@edu.riga.lv
Skolotājs logopēds Anžella Čaikovska 67 474 323 acaikovska@edu.riga.lv
Medicīnas māsa Jūlija Betova 67 474 320 jbetova@edu.riga.lv
Pedagogs karjeras-konsultantsOlga Adujeva oadujeva@edu.riga.lv
Skolas Soma koordinatore Līga Lapiņa llapina2@edu.riga.lv
Skolas Soma koordinatoreIlona Dombrovska idombrovska2@edu.riga.lv

Mūsu vēsture

GadsNotikums
1992.gadsRīgas 96.vidusskolas dibināšana
(apvienojot Rīgas 82. vidusskolu un Rīgas 70.vidusskolu)
1994.gads Lielais mazākumtautību skolu koru un ansambļu festivāls “Zelta kamoliņš”
1997.gads Pirmā klase ar mācībām tikai valsts valodā
2005.gads Pirmā “Brain-ring” spēle
2012.gads Jaunais izglītības iestādes zīmols un attīstības stratēģijas maiņa
2014.gads Dalība Tempus IV projektā par multilingvālu skolotāju izglītību
2016.gads Dalība projektā “Samsung Skola nākotnei” un “Apkaimju iniciatīvas veicināšana”
2017.gads Dalība projektā “Skola, kādu to vēlāmies” un ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglīības iestādēs”
2018.gads Dalība projektā “Latvijas Skolas soma” un skolas sporta laukumu vērenīgā renovācija

Rekvizīti

MaksātājsRīgas valstspilsētas pašvaldība
AdreseRātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs90011524360
PVN reģistrācijas numursLV90011524360
SaņēmējsIKSD Rīgas 96. vidusskola
Adrese Auru iela 6A, Rīga, LV-1069
BankaLuminor Bank AS
SWIFT kodsNDEALV2X
Konta numurs LV68NDEA0021000916040

Sabiedriskais transports

Sab. trans. tipsSab. trans. Nr. Pieturas nosaukums
Tramvajs1Anniņmuižas bulvāris
Autobuss4zAnniņmuižas bulvāris
Autobuss21Pagrieziens uz Babīti
Autobuss36Anniņmuižas bulvāris
Autobuss37Pagrieziens uz Babīti
Autobuss41 96. vidusskola
Autobuss46 Pagrieziens uz Babīti
Autobuss56 Anniņmuižas bulvāris
Mikroautobuss337Pagrieziens uz Babīti
Mikroautobuss338 Pagrieziens uz Babīti
Mikroautobuss341Anniņmuižas bulvāris
Mikroautobuss370 Anniņmuižas bulvāris

Bibliotēka

Izglītības iestādes bibliotēkas darbības mērķi ir

 • līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;
 • darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;
 • iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.

Izglītības iestādes bibliotēkas darbības pamatvirzieni ir

 • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana;
 • pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

Izglītības iestādes bibliotēkas galvenie uzdevumi ir

 • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 • attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
 • veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
 • īstenot izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
 • atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Konsultatīvais centrs

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu, ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas Konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla institūcija sadarbības nodrošināšanai starp izglītojamiem un izglītības iestādi, kā arī izglītības iestādes pilnveides veicināšanai.

Tās darbības mērķi:

 • nodrošināt demokrātisku procesu virzību izglītības iestādē;
 • darboties mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanā;
 • attīstīt izglītojamo prasmi darboties komandā, prasmi pieņemt lēmumus un plānot darbu, kā arī prasmi kritiski izvērtēt un analizēt esošo un vēlamo situāciju.

Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 • veicināt izglītojamo un izglītības iestādes vadības, pedagogu, izglītojamo tiesisko pārstāvju, atbalsta personāla sadarbību un interešu saskaņošanu;
 • pārstāvēt izglītojamo intereses un tiesības izglītības iestādē;
 • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
 • izstrādāt priekšlikumus sekmju, olimpiāžu un konkursu rezultātu uzlabošanai, kā arī stundu kavējumu ierobežošanai;
 • piedalīties izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu veidošanā;
 • izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darba plānam;
 • veidot, turpināt un izkopt izglītības iestādes tradīcijas;
 • organizēt un vadīt kultūras pasākumus izglītības iestādē;
 • organizēt pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus;
 • izstrādāt un realizēt dažādus projektus, līdzdarboties citu sabiedrisko organizāciju, NVO izveidotajos projektos.

Vecāku klubs

Mērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītojamu attiecību jautājumos.

Audzināšanas darbs

 • Sevis izzināšana un pilnveidošana – Izglītojamo personības pilnveidošanā tiek pievērsta uzmanība viņu individualitātes fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības līdzsvarotībai, atbildībai par savu rīcību, pozitīva, adekvāta paštēla un pašvērtējuma veidošanai.
 • Piederība valstij – Nozīmīgu politisko, ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikā izglītojamajam jāspēj tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām. Ir nepieciešamas prasmes, kuras veicina saskarsmi un sazināšanos ar citiem cilvēkiem. Tiek akcentēta tādu prasmju
  izkopšana kā tolerance pret atšķirīgo, empātija (spēja iejusties un saprast citu cilvēku rīcību dažādās dzīves situācijās), efektīva komunikācija, darbība komandā, prasme risināt konfliktus. Prasmes ir cieši saistītas ar attieksmi, tādējādi attieksme pret citiem veido piederības izjūtu ģimenei, izglītības iestādei, sabiedrībai, iejūtību pret otru cilvēku, savstarpēju cieņu, morāles normu ievērošanu, atbildību un vēlēšanos dot savu ieguldījumu klases un skolas dzīvē.
 • Pilsoniskā līdzdalība – Sabiedrības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā pilsoniskā līdzdalība ir izšķirošais priekšnosacījums, kurš ikkatram izglītojamajam palīdz kļūt līdzatbildīgam par apkārtējiem procesiem, būt proaktīvam sabiedrisko un politisko notikumu veidotājam.
  Ilgtspējīga attīstība nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.
 • Veselība un vide – Viens no efektīvākiem veidiem, kā pasargāt savu veselību un nenodarīt kaitējumu apkārtējai videi, apzinoties savas rīcības riskus un sekas, ir izglītība, kurā izglītības iestāde līdztekus ģimenei un sabiedrībai ir atbildīga par jaunās paaudzes
  veselību. Tādējādi izglītības iestāde iesaistās veselības veicināšanas un primārās profilakses darbā.
 • Drošība – Drošības jautājumu apguves uzdevumi ir palīdzēt izglītojamiem izprast to nozīmi savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanā.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu
izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras attīstības atbalsts skolēniem

Skolas pedagogi – karjeras konsultanti piedāvā pieteikties un apmeklēt Individuālās Karjeras konsultācijas (IKK). Skolēniem ir iespēja izvelēties IKK tēmu no piedāvājumā, vai pieteikt savu tēmu:

 • Savas stiprās puses un resursus apzināšana;
 • Savu spēju, interešu un vajadzību izzināšana;
 • Karjeras lēmuma pieņemšanu;
 • Modelēju savu Individuālo mācību plānu;
 • Modelēju savu Karjeras attīstības plānu;
 • Manas iespējamās topošās profesijas;
 • Kā izvelēties profesiju;
 • Izglītības iespējas Latvijā;
 • Izglītības iespējas ārzemēs;
 • Karjeras izpētes resursi.

Tikšanās notiek pedagogu-karjeras konsultantu kabinetos, pieteikties var elektroniski rakstot e-pastu vai e-klasēs pastā.

Karjeras attīstības atbalsts skolēniem Rīgas vispārējo izglītības iestāžu karjeras centros

 • Valsts 3.gimnāzijā
 • Ziemeļvalstu ģimnāzijā
 • Rīgas Teikas vidusskolā

Karjeras attīstības atbalsts skolēniem valsts un pašvaldības organizētājos pasākumos

Karjeras nedēļas pasākumos. Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai (galvenais Karjeras nedēļas komunikācijas kanāls sociālajos medijos) un twitter.com/TavaiKarjerai
Materiāli 2022. gada karjeras nedēļai pieejami šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1mwoM5C8vYb3LLaZ8wbC3jVNPtJWm-_jR

Noderīgas saites

Ārpusklases darbs

Ārpusstundu izglītības mērķis – radīt apstākļus un nodrošināt iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai ārpusstundu nodarbībās, sekmējot radošas personības izaugsmes iespējas un nodrošināt izglītības iestādes
tradīciju izkopšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu. Satura ziņā izglītības iestāde cenšas piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgākas interešu izglītības programmas un domāt par to, lai tiktu aptvertas visas klašu grupas un pēc iespējas vairāk izglītojamo.

NosaukumsTipsKlašu grupaVadītājs/Kontakti
Datorika Fakultatīvā nodarbībaPilotklasēmInformātikas skolotāji
Programmēšana Fakultatīvā nodarbība5.-12.V. Sokolovs
Boksa nodarbībasIestādes sadarbības partneru piedāvājums1.-7.LNK Boxing Imanta
+371 20 629 999
DambreteIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsLaveri
+371 20 019 346
DejasIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsStudio Let's Dance
+371 28 807 756
FutbolsIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsRīgas Futbola klubs
+371 26 700 719
KarateIestādes sadarbības partneru piedāvājums1.-6.Karate TAN Latvija
+371 29 795 352
Kikbokss (K-1)Iestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsLNK Boxing Imanta
+371 20 629 999
KlavieresIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsAllegreto
+371 29 295 840
KorisInterešu izglītība1.-4.S. Vavilova
Teātra studija Interešu izglītība 5.-12.O. Afoņina
VieglatlētikaInterešu izglītība 4.-5.M. Šalajevska
Vizuālā un lietišķā māksla Interešu izglītība 1.-7.L. Grudule
Volejbols Interešu izglītība 5.-12.J. Valujeva
Angļu valoda Izlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība9.Angļu valodas skolotāji
Dabaszinības Izlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība1.-2.Dabaszinību skolotāji
ĢeogrāfijaIzlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība
7.Ģeogrāfijas skolotāji

Metodiskais darbs un darba grupas

Katrā mācību stundā jārealizē gan mācīšanas, gan mācīšanās process. Par to kvalitāti ir atbildīgi izglītības iestādes pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā. Visi pedagogi lietišķi sadarbojas 6 mācību metodisko jomu komisijās, kuras atbildīgi vada radošākie pedagogi. Metodisko jomu komisiju darbības virzieni un vajadzības tiek koleģiāli apspriestas Metodiskajā padomē
un savus ieteikumus, kas iegūti mācību procesa norises un analīzes gaitā, sniedz metodisko jomu komisiju vadītāji, atbilstošās jomas direktores vietnieki un izglītības iestādes direktore. Tā kā izglītības iestāde veic arī pedagogu tālākizglītības un metodiskā atbalsta funkcijas, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas Rīgas pedagogiem, tad izglītības iestādes pedagogu veiksmīgākās prakses piemēru apzināšana ir ļoti svarīgs mācīšanas kvalitātes rādītājs, kas radoši pārņemams un metodiski izmantojams.

Tālākizglītības atbalsts

NosaukumsApjomsSaskaņojuma Nr.Vadītājs(-i)
TRIKS (SMART) mērķu definēšanas principi un dizaina pieejas mācību satura izstrādē24 stundasRIMC-18-138M. Meļķe-Osemļjaka, Ņ.Kozlovs
Mācību priekšmetu standartiem atbilstošu mācību priekšmetu programmu izstrāde20 stundasRIMC-18-150M. Šendo

Izglītības iestādē ir izstrādātas un tiek realizētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Vakances

Ar aktuālām iestādes vakancēm var iepazīties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnes atbilstošā sadaļā – https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/vakances/skolu-vakances